مدارک لازم جهت تمدید وارتقاء پروانه اشتغال کاردانی

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶:۰۸

1-اصل پروانه اشتغال قبلی

2- دوقطعه عکس 4*3 تمام رخ با زمینه سفید

3- تکمیل فرم سوابق اجرایی کاردانی

4- تایید گواهی امضاء مهرمهندسین یا شرکت ساختمانی دردفتراسنادرسمی

5-تسویه حساب شهریه سالانه به حساب 0102507823002 سیبا بانک ملی  بنام سازمان نظام کاردانی

6-واریزفیش 60/000 ریال به حساب شماره IR260100004078063101925599 بنام تمرکز وجوه در آمد صدور- تمدید

7- ارائه حق التمبر ومفاصا حساب  ازدارایی شهرستان مورد فعالیت

8- واریز مبلغ 1200/000 ریال بابت صدورپروانه به حساب 0102507823002 سیبا بانک ملی بنام سازمان نظام کاردانی

9- ارائه دوگواهینامه دوره های  اموزشی (بابت  دودوره 1/500/000 ریال به حساب 0102507823002 سیبا بانک ملی بنام سازمان نظام کاردانی

10-واریز میلغ 100/000 ریال بابت پرس پروانه به حساب 14002191378 بانک مسکن بنام تعاونی کارکنان راه وشهرسازی ( فجر گلستان)

11-نامه ازبنیاد مسکن درصورت فعالیت بعنوان  ناظر روستایی

12- فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر با اصل ازدفترخانه

13-پرینت کارکرد نظارت  ازسایت نظام کاردانی

14-گواهینامه گزارش نویسی 1/000/000 ریال به حساب 0102507823002 سیبا بانک ملی بنام سازمان نظام کاردانی

15-واریز مبلغ 100/000ریال بابت قدرالسهم شورای مرکزی به حساب 1778800247412 بانک سپه بنام شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور