عضویت و تمدید

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۸:۱۲

مدارک عضویت  سازمان نظام کاردانی

1- فتوکپی شناسنامه 1عددوارائه اصل آن

2-فتوکپی کارت ملی 1عدد وارائه اصل آن

3-فتوکپی مدرک تحصیلی  1عدد وارائه اصل آن

4- عکس 4*3  ، 4قطعه

فیشهای واریزی به مبالغ :

ورودیه 600000ریال

شهریه سالانه برای افراد بدون پروانه اشتغال 500000ریال

کارت عضویت 100000 ریال

جمعاً به مبلغ 1200000ریال دریک فیش به شماره 0102507823002سیبا بانک ملی واریز گردد