هیئت مدیره

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۰:۰۰:۵۳

پروانه فرومدی
(رییس)

سعید شهری
(خزانه دار)

زهرا بورجندی
(دبیر)

مینا حیدری
(نائب رئیس)

آتیلا مصدق

(عضو اصلی)