اطلاع رسانی درخصوص ممنوعیت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون مجوز از اداره کل راه وشهرسازی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰:۴۰

پیرو نامه رسیده از اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان درخصوص جلوگیری از تبلیغ وانتشار آگهی های پیش فروش ساختمان فاقد مجوز، با عنایت به نامه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و مکاتبه دادستان محترم کل کشور درخصوص اجرای مواد 23،21و24 قانون پیش فروش ساختمان و مواد 19و20 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 با موضوع لزوم تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان طی سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وممنوعیت تبلیغ وانتشار آگهی های پیش فروش ساختمان فاقد مجوز از وزارت راه وشهرسازی وبا توجه به آمادگی اداره کل درخصوص رسیدگی به درخواست های صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش مطابق دستورالعمل فوق اقدام  نمایید.


اشتراک گذاری