برگزاری دوره های آموزش ارتقا پایه رشته های عمران ومعماری

۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۴:۵۱:۳۶


درخصوص شیوه نامه های اجرایی تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال بکارکاردانی به شرح ذیل:
دوره های نظارت براجرای ساختمانهای بتنی باتدریس آقای مهندس مسعود رضوان درروزهای 97/7/5/6 
دوره های آشنایی بامبانی گودبرداری وسازه های نگهبان باتدریس آقای مهندس مهدی نایبی درروزهای 97/7/12/13
دوره صرفه جویی درمصرف انرژی باتدریس خانم مهندس زهره نایبی درروزهای 97/7/19/20
درمرکزآموزش عالی غیردولتی میردامادگرگان وزیرنظراداره کل راه وشهرسازی برگزارگردید.
وکلاس های ارتقا پایه کاردانی 2 به 1 عمران و معماری در هفته های جاری در حال برگزاری میباشد

 


اشتراک گذاری