برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه کاردانی درمهرماه97

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰:۱۳

در خصوص شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید وارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی ،کمیته آموزش سازمان نظام کاردانی استان در نظر دارد دوره های آموزشی ارتقاء پایه 3به 2 و 2به 1 رابرای کاردانهای معماری و عمران از تاریخ 97/7/5 برگزار نماید.لذا از کاردانهایی که سنوات پایه قبلی آنها به حد نصاب رسیده درخواست می شود جهت ثبت نام دوره های فوق تا  10 شهریور به سازمان نظام کاردانی مراجعه نمایند.

شماره تماس: 01732232397


اشتراک گذاری