متقاضیان آماده همکاری

نام و نام خانوادگی : احسان فکاری | کدملی : 0 | شماره تماس : 2147483647 | شهر : گرگان
رشته : معماری | پایه پروانه اشتغال : 0 | شماره عضویت : | شماره پروانه : 0
مایل به همکاری در رشته(ها) معماری طراحی داخلی
نام و نام خانوادگی : | کدملی : 0 | شماره تماس : 0 | شهر :
رشته : | پایه پروانه اشتغال : 0 | شماره عضویت : | شماره پروانه : 0
مایل به همکاری در رشته(ها)
نام و نام خانوادگی : سید بلال سیفی | کدملی : 0 | شماره تماس : 0 | شهر : گنبد کاوس
رشته : عمران | پایه پروانه اشتغال : 0 | شماره عضویت : | شماره پروانه : 0
مایل به همکاری در رشته(ها) عمران
نام و نام خانوادگی : سید بلال سیفی | کدملی : 0 | شماره تماس : 0 | شهر : گنبد کاوس
رشته : عمران | پایه پروانه اشتغال : 0 | شماره عضویت : | شماره پروانه : 0
مایل به همکاری در رشته(ها) عمران
نام و نام خانوادگی : dfssf | کدملی : 11 | شماره تماس : 12233 | شهر : dscsdf
رشته : fdsfds | پایه پروانه اشتغال : 1 | شماره عضویت : | شماره پروانه : 12
مایل به همکاری در رشته(ها) dcfs